Verktyg

Ambitionen vid utvecklingen av MTAM var att tydliggöra kopplingen mellan ledningsgruppens unika förhållanden och dess förmåga gentemot sin uppgift (där uppgiften är tydlig). Ledningsgrupper kan med hjälp av modellen mäta, utvärdera och utveckla sin förmåga och effektivitet. Det är en av modellens absoluta styrkor liksom dess pedagogiska enkelhet.

Själva verktyget är ett frågebatteri. Frågorna är framtagna på teoretisk väg och utvärderade statistiskt. Frågorna bygger på självskattning och handlar om hur arbetet fungerar i ledningsgruppen. Sammantaget visar mätningen ledningsgruppens samlade effektivitet och samarbetsförmåga. Därmed får varje ledningsgrupp ett unikt nuläge som utgångspunkt för sin utveckling.

Under 2009 och 2010 genomfördes en pilottestning med ca 200 individer. Den psykometriska utvärderingen visar god reliabilitet för samtliga delindex samt för huvuddimensionerna VAD och HUR. Faktoranalys visar också på att frågorna hör hemma i respektive faktor i enlighet med den teoretiska ansatsen. Sammantaget visar de statistiska analyserna att det finns gott stöd för MTAM-modellen.

Den tredje dimensionen visar hur överens man är om hur man som grupp ligger till inom de två föregående dimensionerna.
Många gånger visar det sig att ledningsgruppen har helt olika syn på hur effektiv den är eller vilka frågor den bäst hanterar. Detta mått är därför mycket viktigt för att kunna sätta igång ett konkret utvecklingsarbete.

2019 genomförde MTAM-gruppen nya psykometriska tester av verktyget. Denna gång genomfördes en fördjupad analys där hela MTAM-modellen testades på ett utökat urval av individer och grupper (N = 867 & 70 grupper). Storleken på grupperna varierade och hade mellan 3 till 16 gruppmedlemmar (Mean = 9,69; SD = 2,9) och data samlades in vid 1-3 tillfällen per grupp. I samtliga fall samlades data in vid utbildningsevenemang anordnade av certifierade MTAM-coacher. Lite mer än hälften (55 %) av individerna i de uppmätta ledningsgrupperna arbetade inom offentlig sektor och de återstående (45 %) arbetade inom den privata sektorn. Testerna visar återigen att MTAM-modellen i god grad visar tillförlitligheten och validiteten av mätning och i praktiken. Studien visar också att MTAM har den unika fördelen att vara det enda mätverktyget i sitt slag som kan upptäcka skillnader på gruppnivå mellan två mättillfällen. Detta sätter MTAM i en unik position att användas i ledningsgruppens utveckling som inget annat instrument har.